Vereniging2021-01-19T14:16:31+00:00

BEWONERSVERENIGING HUIS ASSENDORP

Doel van de Bewonersvereniging

De bewonersvereniging is opgericht in april 2019. Zij stelt zich tot doel de belangen te behartigen van alle bewoners, ondernemers en vrijwilligers van Huis Assendorp.

Verder ziet zij een taak de wijk Assendorp te verbinden met het Huis.

Hoe werkt de vereniging

Een vereniging heeft leden nodig. Om die redenen zal het bestuur van de vereniging bewoners en vrijwilligers vragen lid te worden van de vereniging.

Ondernemers zullen gevraagd worden de vereniging met raad en daad te ondersteunen.

Wat organiseert de vereniging

De vereniging organiseert allerlei activiteiten voor haar bewoners en vrijwilligers. Zij werkt samen met reeds bestaande commissies en werkgroepen. Zo nodig richt zij deze op.

Privacyverklaring

Op deze site is opgenomen de privacyverklaring van de vereniging ingevolge de wet AVG.

Voor meer informatie

Contact: vereniginghuisassendorp@gmail.com
of de secretaris Nolda Holtslag 06-27011598

PRIVACYVERKLARING VAN DE VERENIGING

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt de vereniging deze verklaring op, hoe zij de gegevens van personen verwerkt en op een veilige manier bewaart.

De vereniging registreert persoonsgegevens van haar leden, bewoners van de woonvorm Huis Assendorp en gegevens van personen van andere organisaties, die contacten onderhouden met de vereniging.

Van alle vermelde personen registreert de vereniging de naw gegevens, geboortedata en communicatiegegevens. Niet geregistreerd zal worden de BSN nummers. De vereniging zal de gegevens verwerken in ledenlijst, lijst van bewoners van Huis Assendorp en in overzichten van personen van andere organisaties, waarmee de vereniging contacten onderhoud. Alle gegevens worden bewaard in een beveiligde computer en schriftelijk in een afgesloten kast. De gegevens zijn uitsluitend ter beschikking van bestuursleden. Deze tekenen bij hun aanstelling een protocol van geheimhouding. De functionaris of zijn vervanger belast met het bijhouden van alle persoonsgegevens ( FG ) is lid van het bestuur zal toezien op de naleving van het protocol.

De gegevens worden in principe ongelimiteerd bewaard. Echter van personen, die geen binding meer hebben met de vereniging zal de bewaartermijn 7 jaar zijn. De FG zal op eerste verzoek van een persoon, die het vermoeden heeft van aanwezigheid van zijn/haar gegevens in de administratie van de vereniging, informatie verstrekken over wat van hem/haar bekend is. Heeft de persoon geen binding meer met de vereniging, kan deze persoon eisen, dat de gegevens onverwijld uit de administratie wordt verwijderd; zijn de gegevens op schrift gesteld, dan zullen deze op ordentelijke wijze vernietigd worden. De gegevens van de persoonsgegevens, die in de administratie van de vereniging voorkomen zullen niet gedeeld worden me derden, tenzij diegene, waarvan de persoonsgegeven in de administratie van de vereniging voorkomen, persoonlijk in een schriftelijk en ondertekend schrijven hierom verzoekt. Bij vermissing van de gehele administratie of een deel daarvan, is de vereniging verplicht onmiddellijk aangifte te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alsdan zullen desbetreffende personen over de vermissing worden geïnformeerd.

Correspondentie in schriftelijke of digitale vorm tussen bewoners, leden of derden zal worden bewaard door de bewonersvereniging zolang het bestuur van de bewonersvereniging het nodig acht. Correspondentie, die betrekking hebben op juridische zaken, inclusief gerechtelijke uitspraken zullen altijd bewaard worden zolang de bewonersvereniging bestaat. Wordt de bewonersvereniging opgeheven, dan zal de correspondentie op het gebied van juridische zaken en gerechtelijke uitspraken worden gearchiveerd.

Zwolle, 15-01-2021 versie 001.